Vreme
 
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

UVOD
 
V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, v nadaljnjem besedilu uredba) je Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani na spletnih straneh objavila Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani.

Katalog vsebuje osnovne podatke o šoli, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Katalog predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo šole in podatke o kontaktnih osebah, t.j. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

POMEMBNO!
Vsi dokumenti OŠ Brezovica povezani s katalogom IJZ se nahajajo spodaj v rubriki DOKUMENTI.
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 
Naziv zavoda:
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Šolska ulica 15
1351 Brezovica pri Ljubljani
T: +386 1 292 72 00
F: +386 1 365 55 39
E: info@osbrezovica.si

Odgovorna uradna oseba:
Meta Trček, ravnateljica
T: +386 1 292 72 03
E: meta.trcek@gmail.com

Datum prve objave kataloga:
14.3.2008

Datum zadnje spremembe:
21.01.2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.osbrezovica.si
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
 
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
 
Kratek opis delovnega področja zavoda:
Osnovnošolsko izobraževanje.

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja.
Poleg tega se lahko ukvarja še:
 • z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
 • s kulturno-umetniško dejavnostjo,
 • s športno vadbo in športno dejavnostjo,
 • s prevozom otrok,
 • z zdravstveno zaščito,
 • s pripravo in razdeljevanjem prehrane.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
 • Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica
 • Podružnična šola Notranje Gorice, Podpeška cesta 340, 1357 Notranje Gorice
Organigram se nahaja spodaj v rubriki DOKUMENTI.
 
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
 
Pristojna oseba:
Jana Lukan, tajnica OŠ Brezovica pri Ljubljani, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica
T: +386 1 292 72 00 
F: +86 1 365 55 39
E: info@osbrezovica.si
 
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
 
Notranji predpisi:
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
 • Pravilnik o statusu učenca
 • Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti
 • Obrazci za javna naročila malih vrednosti
 • Pravilnik o načinu oddajanja šolskih nepremičnin v najem
Državni predpisi: Predpisi EU:
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
 
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
 
Predlogi predpisov:
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti
 • Pravilnik o načinu oddajanja šolskih nepremičnin v najem
V postopku ni nobenega predloga predpisov.
 
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 
Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Letni delovni načrt (LDN) - OŠ Brezovica pri Ljubljani - 2016/17
 • Poročilo o realizaciji LDN OŠ Brezovica pri Ljubljani - 2015/2016
 • Učbeniški sklad
 
LDN OŠ BREZOVICA pri Ljubljani 2016/17
 
Poročilo o realizaciji LDN 2015/16
 
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
 
Seznam evidenc:
 • Kadrovska evidenca
 • Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok
 • Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo
 • Zbirka osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo – podatki o učencih
 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
 • Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev
 • Zbirka podatkov o članih organov šole
 • Zbirka podatkov – pogodbe o prehrani
 
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 
Seznam zbirk:
 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)
 
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
 
Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
 
Publikacija 2016/17
 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • večina informacij je dostopna na spletnem naslovu http://www.osbrezovica.si ob vsakem času
 • informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole
 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):
 
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 
DOKUMENTI
 
Dokumenti OŠ Brezovica povezani s katalogom IJZ:
 
LDN OŠ BREZOVICA pri Ljubljani 2016/17
 
Publikacija 2016/17
 
Pravila šolskega reda OŠ Brezovica pri Ljubljani
 
Vzgojni načrt OŠ Brezovica pri Ljubljani
 
Pravila šolske prehrane
 
Obrazci za javna naročila malih vrednosti
 
Organigram
 
Obrazec - STATUS športnika
 
Obrazec - STATUS kulturnika
 
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 
POVEZAVE
 
Pomembne spletne povezave: